/Files/images/lena/5225.jpg ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ ЦБС СЛОБІДСЬКОГО РАЙОНУ м. ХАРКОВА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування бібліотеками ЦБС Слобідського району м. Харкова розроблені на підставі «Типових правила користування бібліотеками в Україні» (зі змінами та доповненнями), Статутом КЗК «ЦБ ім. І. С. Тургенєва ЦБС Слобідського району м. Харкова» у відповідності до Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами та доповненнями), «Про захист персональних даних», «Про авторське право та суміжні права», які поширюються на бібліотеки України незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.

1.2. Діяльність Бібліотеки базується на принципах демократії, гуманізму, загальнодоступності, пріоритету загальнолюдських цінностей, вільного розвитку особистості, реалізації прав громадян на вільний доступ до інформації.

1.3. Бібліотека є інформаційним, культурним, освітнім закладом, має упорядкований універсальний фонд інформаційних ресурсів і надає його у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.

1.4. Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні й фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожний громадянин незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження й майнового стану, політичних та релігійних переконань, мовних ознак, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України.

1.5. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його заміняє, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки та формуляру користувача. Даним підписом на читацькому формулярі, користувач засвідчує надання згоди на використання та право на обробку персональних даних бібліотекою, (на підставі Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI) відповідно до зобов'язань бібліотеки, викладених у розділі 4 цих Правил.

Примітка:

1. Користувачі, які мають паспорти у формі картки (ID) з вбудованими електронними чіпами додатково надають документ з відомостями про місце проживання /довідку про реєстрацію місця проживання.

2. На формулярах користувачів, які мають тимчасову реєстрацію місця проживання у м. Харкові, проставляється кінцева дата реєстрації. Обслуговування припиняється за місяць до кінцевої дати тимчасової реєстрації місця проживання і поновлюється в разі продовження її терміну.

За дітей віком до 8 років зобов’язання користувача бібліотеки підписують їх батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

У разі зміни даних реєстрації місця проживання користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Діти віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.

Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

1.6. Обслуговування користувачів здійснюється за такими формами:

- абонемент (видача друкованих та інших видань з бібліотечних фондів а також з фонду Букринґу для використання поза бібліотекою на визначений термін і на визначених умовах);

- читальний зал (видача друкованих та інших видань для використання її межах спеціально обладнаного приміщення для читання, проведення заходів, організації роботи читацьких клубів, творчих майстерень та ін.);

- Інтернет-центр (надання безкоштовного доступу до світової мережі Інтернет для забезпечення культурних, інформаційних, дозвіллєвих, навчальних потреб користувачів);

- обслуговування поза бібліотекою (бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки, літні читальні зали тощо),

- міжбібліотечний абонемент та внутрішньосистемний книгообмін (видача видань або їх копій, отриманих на замовлення читачів від інших бібліотек міста згідно зі встановленими правилами);

- дистанційне обслуговування засобами інформаційних технологій (веб-сайти бібліотеки, блоґ, сторінки соціальних мереж).

1.7. Право на обслуговування через абонемент мають користувачі, у яких є постійна або тимчасова реєстрація місця проживання в м. Харкові. Реєстрація місця проживання є фактом, підтверджуючим місцезнаходження особи.

Користувачам необхідно особисто представити паспорт з постійною або тимчасовою реєстрацією місця проживання, заповнити формуляр користувача, вказавши в ньому контакти для зворотного зв’язку (адреса, телефон, e-mail), ознайомитися з даними Правилами та підписати зобов’язання їх дотримуватися.

Для опрацювання поза бібліотекою одноразово надається не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

1.8. Особи, які не мають реєстрації місця проживання в м. Харкові, обслуговуються через читальний зал або отримують документи із фондів Букринґу.

Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

1.9. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін. Поштові витрати на пересилку документів, їх доставку сплачують користувачі.

1.10. Користувачі мають право доступу до електронних інформаційних ресурсів, у т. ч. до електронного каталогу.

Доступ до електронних інформаційних ресурсів здійснюється за допомогою комп`ютерів, встановлених для обслуговування користувачів у Інтернет-центрах, або з власних мобільних пристроїв через WI-FI та регламентується окремими Правилами.

1.11. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, що встановлюються бібліотекою. Видача та обмін книг особам з інвалідністю, самотнім громадянам похилого віку за їх проханням може здійснюватися безпосередньо вдома працівниками і членами активу бібліотек ЦБС.

1.12. Крім основних, бібліотека надає додаткові платні послуги відповідно до постанови КМУ від 12 грудня 2011 р. N 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Користувачі бібліотеки мають право:

§ безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

§ безоплатно отримувати консультаційну допомогу при оволодінні навичками самостійного використання довідково-пошукового апарату бібліотеки та інформаційно-пошукових систем, в пошуку та виборі джерел інформації;

  • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
  • одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент;
  • одержувати інформації з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
  • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
  • брати участь у роботі бібліотечних рад, читацьких об’єднань, творчих майстерень та інших заходах, що їх проводить бібліотека.
  • використовувати бібліотечний простір для самоосвіти, навчання, дозвілля та творчості.

3. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.2. За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі крім дошкільників та учнів 1-4-х класів). Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.3. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки реальної вартості документа, яку визначає комісія з роботи з фондом. У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА чи внутрішньо системний книгообмін, користувач за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом (чи копією) або внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

3.4. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.5. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

3.6. Особи в стані захворювання, алкогольного або наркотичного сп’яніння та неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в приміщенні бібліотеки забороняється.

3.7. Користувачі зобов’язані виконувати Правила користування бібліотекою, дбайливо ставитися до її фондів та майна, своєчасно повертати документи, отримані в тимчасове користування, ввічливо та толерантно ставитись до інших відвідувачів та працівників бібліотеки.

3.8. В разі навмисного пошкодження або викрадення обладнання, видань із бібліотечного фонду, користувач несе кримінальну відповідальність за вчинений злочин згідно чинного законодавства України.

Про таке порушення бібліотека повідомляє адміністрацію за місцем роботи або навчання, а також в інші бібліотеки міста.

3.9. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

4. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕК 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Бібліотеки зобов'язані:

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р.

№ 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 493);

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

- дбати про культуру обслуговування користувачів;

- формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

- задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

- ураховувати сучасні читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів.

5. РЕЖИМ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

5.1. Час обслуговування користувачів у Бібліотеці повинен становити не менше 40 годин на тиждень та не повинен збігатися повністю з часом зайнятості основної категорії користувачів.

ЦБ ім. І. С. Тургенєва, Бібліотека-філія №49 для юнацтва - відкриті для користувачів щодня з 10:00 до 18:00 год. (вересень – травень), субота, неділя з 9:00 до 17:00 год. Вихідніий день – вівторок

Центральна дитяча бібліотека, Бібліотека-філія №22, Бібліотека сімейного читання №5, Бібліотека сімейного читання №39 - відкриті для користувачів щодня з 10:00 до 18:00 год. (вересень – травень), неділя з 9:00 до 17:00 год. Вихідніий день – субота.

З 01 червня по 31 серпня всі бібліотеки працюють за літнім графіком:

Щодня, крім четверга, з 10:00 до 18:00 год.

Четверг з 11:00 до 19:00 год.

Вихідні дні – субота, неділя.

Останній день місяця – санітарний день

/Files/images/lena/969.jpg

Правила користування Інтернет-центром

Забезпечуючи право громадян на отримання інформації та керуючись законодавством України, Бібліотека надає безкоштовний доступ до світової мережі Інтернет для забезпечення культурних, інформаційних, дозвіллєвих, навчальних потреб користувачів.

Ці правила визначають порядок роботи використання комп’ютерів та доступу до Інтернету, права, обов’язки та відповідальність користувачів і є обов’язковими для виконання.

1. Порядок доступу та роботи в мережі Інтернет

1.1. Користувач Інтернет-центру записується до Бібліотеки на загальних підставах відповідно до правил користування ЦБС Слобідського району. Реєстрація користувачів здійснюється бібліотекарем читальної зали.

1.2. За одним автоматизованим робочим місцем може знаходитись тільки один користувач.

1.3. До роботи допускаються користувачі, що мають навички роботи на персональному комп’ютері (ПК) та самостійної роботи в мережі Інтернет. Для непідготованих користувачів бібліотека пропонує навчання комп’ютерній та цифровій грамотності.

1.4. Обслуговування користувачів здійснюється згідно з розкладом роботи бібліотеки за попереднім записом або при наявності вільного робочого місця. При запізненні користувача більше ніж на 15 хвилин виділене йому робоче місце може бути надано іншому користувачеві.

Примітка: У передсвяткові дні, під час проведення масових заходів режим роботи може змінюватись. Про зміни в режимі роботи користувачеві повідомляється заздалегідь.

1.5. Тривалість одного сеансу роботи становить від 30 хвилин до 1 години. У разі відсутності наступного користувача відвідувач має можливість продовжувати свою роботу.

2. Права користувачів

Користувач має право:

2.1 Замовити час роботи особисто або за телефоном 723-00-10.

2.2 Одержувати консультаційну допомогу (не більше 15 хв.) у бібліотекаря щодо пошуку інформації в мережі Інтернет.

Примітка: бібліотекарі не зобов'язані навчати користувача роботі на ПК (робота з мишкою, запуск програми тощо) за його миттєвою потребою та здійснювати пошук інформації замість користувача.

Для отримання необхідних знань і навичок бібліотека пропонує навчальні курси з користування комп’ютером та пошуку інформації в мережі Інтернет.

2.3. Копіювати інформацію на власний електронний носій (флеш-накопичувач або диск).

2.4. Навчатись на тренінгах з цифрової грамотності (за попереднім записом).

2.5. Користуватись в Центрі власними електронними носіями інформації, ноутбуками та послугою Wi-Fi.

2.6. Стати спонсором або залучити зацікавлених осіб до фінансової підтримки бібліотеки.

3. Обов'язки користувачів

Користувач зобов'язаний:

3.1. Ознайомитися з «Правилами користування Інтернет-центром ЦБС Слобідського району».

3.2. Дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з комп'ютерами.

3.3. По закінченні сеансу роботи закрити використовувані програми, застосовуючи стандартні процеси виходу.

3.4. Коректно і ввічливо поводитися з працівниками та користувачами бібліотеки.

3.5. Обережно ставитись до технічних засобів, обладнання i програмного забезпечення. У випадку виявлення несправності комп’ютерного обладнання чи програмного забезпечення негайно повідомити про це бібліотекаря.

Користувачам забороняється:

3.6. Самостійно виключати або перезавантажувати комп’ютер.

3.7. Перевищувати час роботи в мережі Інтернет, обумовлений правилами.

3.8. Псувати обладнання.

3.9. Приносити до Центру та вживати їжу та спиртні напої.

3.10. Користуватись послугами Центру в стані захворювання, алкогольного або наркотичного сп’яніння, у вигляді, що порушує санітарні норми.

3.11. Знищувати, додавати і модифікувати інстальоване комп’ютерне обладнання або програмне забезпечення.

3.12. Зберігати особисті файли на жорсткому диску.

3.13. Порушувати діловий ритм бібліотеки (голосно розмовляти, користуватися мобільним телефоном, заважати роботі інших користувачів).

3.14. Копіювати програмне забезпечення, захищене законом про авторське право.

3.15. Користуватись ресурсами, що перенавантажують інтернет-канал.

Примітка: у разі значного перенавантаження каналу сеанс користувача, що був причиною перенавантаження, буде припинено.

3.16. Переглядати сайти, які містять зображення порнографічного змісту або пропаґують насилля над особистістю.

3.17. Згідно указу Президента України від 15 травня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" забороняється користування Інтернет-порталом «Яндекс»,«Яндекс Україна», ресурсами сервісів "Mail.ru" та соціально-орієнтованих ресурсів "ВКонтакте" та "Одноклассники".

4. Права та обов’язки працівників бібліотеки

4.1. Бібліотекар несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані користувачів відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Бібліотекар зобов’язаний:

4.2. Забезпечувати сприятливі умови роботи в бібліотеці.

4.3. Вивчати інформаційні потреби користувачів.

4.4. Надавати консультативну допомогу (не більш ніж 15 хвилин) в процесі здійснення користувачами пошуку необхідної інформації та її обробки.

4.5. Проводити для користувачів тренінги з цифрової грамотності (за попереднім записом).

4.6. Початок і кінець сеансу роботи користувача реєструвати в «Журналі обліку».

4.7. Попередити користувача за 15 хвилин до закінчення роботи бібліотеки про необхідність зберегти інформацію та звільнити робоче місце. При відсутності реагування користувача на зауваження бібліотекаря-консультанта останній має право вимкнути ПК.

Бібліотекар має право:

4.8. Не заповнювати анкети, візи та інші документи для користувачів, набирати тексти, здійснювати пошук в Інтернеті замість користувача, а також редагувати інформацію, знайдену та скопійовану користувачем.

4.9. Не надавати автоматизоване робоче місце або припинити робочий сеанс, якщо користувач порушує правила, санітарні норми, знаходиться в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

4.10. Примусово закрити або вимагати від користувача покинути електронний ресурс, зміст якого суперечить законодавству України, а також даним правилам та іншим нормативним документам.

5. Прикінцеві положення

5.1. Бібліотека не несе відповідальності за:

- зміст інтернет-сайтів та новизну або точність наведеної там інформації.

- будь-який збій у роботі з не залежних від працівників бібліотеки причин. У випадку будь-яких перебоїв технічного характеру відвідувачу буде призначено інший час роботи або запропоновано альтернативні джерела інформації.

5.2. Співробітник бібліотеки не несе відповідальності за збереження особистих речей користувачів.

5.3. Порушення будь-якого пункту «Правил користування Інтернет-центром», зафіксоване працівниками бібліотеки, є достатньою підставою для припинення сеансу роботи користувача або позбавлення його права доступу до мережі Інтернет.

/Files/images/lena/komp_kniga.jpg

Правила користування електронними читанками

«Правила користування електронними читанками» (далі «Правила») регламентують використання користувачами електронних пристроїв для читання, що належать бібліотеці.

Термін «електронна читанка» (синоніми: електронний рідер, е-рідер, електронний читач книжок) використовується у цих «Правилах» у значенні спеціальний пристрій, призначений, в основному, для читання електронних книжок.

Право безоплатного користування електронними читанками, що належать бібліотеці, має будь-який зареєстрований користувач бібліотеки.

1.Електронні читанки видаються для користування у читальній залі бібліотеки на термін 2 години. При відсутності попиту на електронну читанку інших користувачів, термін може бути подовжено. Додому (через абонемент) електронні читанки не видаються.

2.Будь-яке використання електронної читанки в протиправних цілях, у т.ч. несанкціоноване копіювання чи пересилання захищених авторським правом творів у будь-якому форматі, суворо заборонено.

3.Бібліотека:

- забезпечує рекламу послуги з надання у користування електронних читанок;

- інформує користувачів про можливість використання пристроїв для читання електронних книг, що входять до складу фонду інформаційних ресурсів бібліотеки;

- інформує користувачів про книги, завантажені в електронну читанку із легальних електронних бібліотек;

- надає консультації, проводить інструктаж та навчання для користувачів щодо роботи з електронними читанками;

- поповнює контент електронних читанок згідно із запитами користувачів, відповідно до профілю комплектування фонду, з дотриманням вимог авторського права та умов їх придбання/передачі бібліотеці власником контенту;

- забезпечує перевірку працівником бібліотеки справності електронної читанки, що видається користувачеві у його присутності;

- вимагає відшкодування збитків у випадку пошкодження, псування пристрою користувачем у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- залишає за собою право відмовити у наданні послуг тим користувачам, які порушують «Правила користування КЗК "Центральна бібліотека ім. І.С. Тургенєва ЦБС Комінтернівського району м. Харкова"» та ці «Правила».

4.Користувач

має право:

- використовувати наданий бібліотекою пристрій для читання текстів, прослуховування аудіозаписів, користування іншими функціями, передбаченими технічними характеристиками електронної читанки;

- отримувати інформацію про електронні книги, доступні для читання (прослуховування) на електронних читанках бібліотеки;

- отримувати консультації та практичну допомогу бібліотечних працівників, відвідувати тренінги з метою навчання роботі з електронними читанками;

- подавати замовлення на поповнення контенту електронних читанок відповідно до своїх читацьких запитів та інтересів;

-замовити/зарезервувати послугу користування електронною читанкою у зручний для нього час безпосередньо у бібліотеці, або по телефону 52-80-13.

зобов’язаний:

- дбайливо ставитися до отриманої у користування електронної читанки під час роботи з нею; оберігати пристрій від падіння та ударів, контакту з водою тощо;

- нести відповідальність за пошкодження, втрату або крадіжку пристрою та зміну вмісту;

- не видаляти з електронної читанки контент та не копіювати його на власні носії або пристрої, не завантажувати на пристрій власний контент;

- не виносити електронну читанку за межі бібліотеки та не залишати її без нагляду;

- після користування повертати пристрій безпосередньо бібліотекарю.

Примітка: забороняється залишати пристрій на кафедрі видачі за відсутності там бібліотекаря.

- у випадку пошкодження, псування пристрою відшкодувати збиток у порядку, передбаченому чинним законодавством України («Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116);

5. Порядок роботи з електронними читанками

- резервування електронної читанки для роботи у зручний для користувача час здійснюється безпосередньо у бібліотеці, або по телефону;

- за відсутності резервування пристрій видається у порядку черги. Користувачам з особливими потребами надається право пріоритетного користування електронними читанками;

- пристрій перевіряється бібліотекарем на справність і вміст ДО і ПІСЛЯ використання користувачем.

Кiлькiсть переглядiв: 2201

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.